เทคนิคการปิดการขาย

หลักสูตรเทคนิคการปิดการขาย (Power Closing)

คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สการปิดการขาย เป็นหลักสูตรที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรเนื่องจาก การปิดการขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดทักษะความชำนาญ เทคนิคปิดการขายจะช่วยให้พนักงานขายสามารถเรียนรู้ให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคนิคปิดการขายให้ได้ผล เกิดความเข้าใจในจิตวิทยาในการปิด เกิดทักษะในการอ่านใจลูกค้า และเกิดทัศนะคติในการปิดการขายเชิงรุก เพื่อให้สามารถปรับประยุกต์องค์ความรู้จนสามารถปิดการขายเพื่อให้ยอดขายของของหน่วยงาน องค์กรหรือธุรกิจให้เติบโตต่ออย่างเนื่อง

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

Course

หลักสูตรเทคนิคการปิดการขาย (Power Closing Course)

Sale Closing

Power Closing พลังในการปิดการขาย พลังแห่งทัศนคติในสินค้าบริการ, บริษัท, ตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น นักขายต้องรู้จักเทคนิคการช่างสังเกตและเทคนิคในการสอบถาม เพื่อเป็นพลังในการปิดการขายและรู้ความต้องการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคนิคในการปิดเชิงรุกเพื่อให้สามารถแก้ข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย, พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการขาย, ผู้อยู่ในอาชีพการขาย, หัวหน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

  • ทฤษฎีพื้นฐานในการปิดการขาย
  • ประเภทของลูกค้าในการปิด
  • หลักและวิธีการปิดการขาย
  • เทคนิคการปิดการขาย
  • เคล็ดลับในการปิดการขาย
  • หลักการแก้ข้อโต้แย้งเพือปิดการขาย
  • การอ่านใจลูกค้าเพื่อปิดการขาย
  • การปิดด้วยกลยุทธ์วาทะชนะใจ

 

 

  • ทฤษฎีและปฏิบัติ
  • Role Play

 

 

  25 -50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

Talk Show อาจารย์วัฒนา วาทะพล :

ศิลปะการพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivation ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Training
สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร - FIT Pro Institute
อยากได้ Web ดี ๆ และร้านค้าออนไลน์ (086)981-1584