การบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellent)

คำอธิบายหลักสูตร

คอร์สการบริการที่เป็นเลิศ เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ส่งผลดีต่อการดำเนินการและธุรกิจกิจการ การทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการของธุรกิจอีก (Repeat Business and Customer Satisfaction) การให้บริการที่เป็นเลิศหรือเหนือความคาดหมายย่อมได้รับการยอมจากลูกค้า ส่งผลให้องค์กรมีจุดแข็งในการให้บริการและเกิดการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีในกลุ่มลูกค้าต่อองค์กร

 

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

 

 

Course

หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellent)

Service Excellent

การ บริการที่เป็นเลิศ เป็นหลักสูตรที่สำคัญ เนื่องด้วยธุรกิจในโลกปัจจุบันนี้ ล้วนมีการแข่งขันสูง จากข้อเท็จจริงที่ว่า “บริการที่ดีเลิศสามารถสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของธุรกิจ” ทำให้ธุรกิจหันมาพัฒนาระบบ และนโยบายการให้บริการเพื่อสร้างให้องค์กรมีจุดแข็งในการให้บริการและเกิด การยอมรับจากลูกค้า การพัฒนาความสามารถด้านการให้บริการแก่บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านบริการจะก่อให้เกิดผลที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นรากฐานในการยกระดับความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการควรที่จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานที่ได้รับหน้าที่ในการให้บริการ, ผู้อยู่ในอาชีพการบริการ, หัวหน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

 

Course Outline

  หัวข้อการฝึกอบรม

  การฝึกอบรม

 จำนวนผู้อบรม

  • ความสำคัญของการให้บริการที่เป็นเลิศ
  • ประเภทของลูกค้า
  • ลูกค้าภายในและภายนอก
  • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
  • ขั้นตอนการให้บริการ
  • มาตรฐานและหัวใจของการให้บริการ
  • การบริการเหนือความคาดหมาย
  • เทคนิคการปฏิเสธแบบไม่ให้ลูกค้าเสียความรู้สึก

 

 

  • ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

 

25 - 50 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

   1. การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วัน

   2. กรณีที่ท่านต้องการเลือกหัวข้อเพื่อเชิญวิทยากรบรรยาย ในบริษัทหรือองค์กร

       แต่ละหัวข้อใช้เวลา 1-3 ชั่วโมง (โดยประมาณ)

 

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

Talk Show อาจารย์วัฒนา วาทะพล :

ศิลปะการพูด การบรรยาย ตัวอย่างการพูดบนเวทีขนาดใหญ่ของอาจารย์วัฒนา วาทะพล การพูด Talk Show และการ Motivation ในฐานะวิทยากรมืออาชีพ

 

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

Training
สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร - FIT Pro Institute
อยากได้ Web ดี ๆ และร้านค้าออนไลน์ (086)981-1584